İcra Kâtipliği Mülhakat Sonuçları Açıklanmıştır.
25.08.2021

T.C.
KASTAMONU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
Adalet Komisyonu Başkanlığı

İcra Kâtipliği Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru

Komisyon Başkanlığımızca Kastamonu Merkez ve Mülhakat Adliyelerde istihdam edilmek üzere; Sözleşmeli İcra Katipliği ünvanı için yapılan sözlü sınava ilişkin nihai sonuç aşağıda ilan edilmiştir.

Sözlü sınav sonucu başarılı olup atanmaya hak kazanan hak sahiplerinden istenilen evrakların 10/09/2021 tarihine kadar Kastamonu Adliyesi Adli Yargı Adalet Komisyonu Yazı İşleri Müdürlüğünde olacak şekilde elden veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir. 

Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyenler ile aranılan şartları taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacaktır. İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmesi feshedilecektir.

İlan tebliğ niteliğindedir. İlgililere ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır. 25/08/2021

İSTENEN BELGELER;
1-Son öğrenim durumunu gösteren belge (Diploma) Komisyon Başkanlığı ya  da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği.
2-Bilgisayar / Daktilo Sertifikası (Komisyon Başkanlığı ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği )       
3-2 adet biyometrik fotoğraf
4-Nüfus kayıt örneği
5-KPSS sınav sonuç  çıktısı
6-Askerlik durum belgesi (aslı veya aslı gibidirli örneği)
7-Adli sicil sabıka kaydı (Bayanlar için eğer evli ise kızlık soyadı ve evlilik soyadı ile)
8-Sağlık beyanı
9-Mal bildirim formu
10-Güvenlik Soruşturması Formu ( formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, 2 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve form dışında başka form kulanılmaması) gerekmektedir.)

 

Ek : 

Güvenlik Soruşturması Formu

Mal Beyanı Bildirim Formu

Sağlık Beyanı

TC
Adı Soyadı
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Kuzeykent Mahallesi Miralay Halitbey Caddesi Merkez / Kastamonu

Telefon

Santral : 0366 215 42 97 - 98 - 99

Faks : 0366 215 25 44

E-Posta

Adalet Bakanlığı Logosu
Kastamonu Adliyesi