Tercüman İlanı Yayınlanmıştır
06.10.2020

T.C.
KASTAMONU
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İ L Â N

                    Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, Kastamonu il ve ilçelerinin yargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde sağır ve dilsizler için işaret dili bilen tercüman, İngilizce, Almanca, Fransızca, Kürtçe, Arapça, Farsça, Gürcüce, Kırgızca, Azerice, Afgan dillerinde tercümanlık yapmak üzere 2021 Yılı Tercüman Listesi oluşturulacaktır.
 BAŞVURU ŞARTLARI :
 a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart sahibi olması.
 b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
 c) En az ilkokul mezunu olması,
 ç) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,
 d) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,
 e) Başvuru tarihinde on sekiz yaşını tamamlamış olması,
 f) Komisyonun bağlı olduğu il çevresinde oturması veya bir mesleki faaliyeti icra etmesi,
 g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması.
 BAŞVURU USULÜ :
 “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman  Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin Geçici 1. maddesi hükmü gereğince;
 Başvuru Yeri : http://www.kastamonu.adalet.gov.tr/internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait tercüman ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin internet sitesinden temini ile başvuruların Kastamonu Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına şahsen veya buralara gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılacaktır.
 Başvuru Tarihi: Tercümanlık yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 15 Ekim 2020 tarihinde başlayıp, 30 Ekim 2020 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.
Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.
 Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile banka ve IBAN numarasının belirtilmesi gerekir.
 BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :
 (1) Başvuru dilekçesine, başvuru sahibinin;
 a) T.C. Kimlik numarası beyanı veya 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart örneği ya da Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği,
 b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
 c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,
 ç) İki adet vesikalık fotoğraf,
 d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,

Not: Başvuru dilekçesinde banka şubesi ve IBAN numarası bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.

 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :
 (1) Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.
 (2) Başvurular, komisyon tarafından 30 Kasım 2020 tarihine kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartları haiz olmaması hâlinde, talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.
 (3) Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilân edilir.
 (4) Başvuru sahibi ret kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karşı da ilgililer listenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içinde kararı veren komisyona yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Komisyon bir hafta içerisinde itirazı kesin olarak karara bağlar.
 YEMİN :
 Listeye kabul edilenler, 04.12.2020 Cuma günü saat:14.00’da “Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası” hükmü uyarınca Kastamonu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından, Kastamonu Adliyesi Konferans Salonunda yemin ettirilecek, geçerli bir mazereti nedeniyle belirlenen günde gelemeyen tercümanlara 11.12.2020 Cuma günü aynı yer ve saatte yeminleri yaptırılacaktır.
 LİSTELERİN İLANI :
 Yemin eden tercümanlardan oluşan liste, 31 Aralık 2020 tarihine kadar Kastamonu Adliyesi internet sitesi www.kastamonu.adalet.gov.tr adresinde ilan edilerek, bir örneği de Adalet Bakanlığına gönderilecektir.
 İlan olunur. 06.10.2020

EKLER :

EK- 1 - Başvuru Formu ( İndirmek için tıklayınız )
EK- 2 - Adres Beyanı ( İndirmek için tıklayınız )

Adres

Kuzeykent Mahallesi Miralay Halitbey Caddesi Merkez / Kastamonu

Telefon

Santral : 0366 215 42 97 - 98 - 99

Faks : 0366 215 25 44

E-Posta